บัวพลายชมพู Ply Pink

”บัวพลายชมพู”


ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp. (Hybrid)

ชื่อสามัญ PLY

ชื่อไทย พลาย, พลายชมพู

ถิ่นกำเนิด ไทย
- เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ TRAIL BLAZER กับ MR. MARTIN E.RANDIG โดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ตั้งชื่อพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2524


ภูมิพัฒน์ พรรณรินทร์ :- http://bhumipat12.blogspot.com/2017/09/5.html

> Gallery || Back