พลาย     Nymphaea 'Ply'

Originator: Slearmlarp Wasuwat (1982)

Medium pink, slightly mottled pads

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea spp. (Hybrid)

ชื่อสามัญ Ply

ชื่อไทย พลาย, พลายชมพู

ถิ่นกำเนิด
ไทย

- คัดเลือกพันธุ์โดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ในปี พ.ศ. 2523 เป็นบัวลูกผสมแบบเปิดของ Nymphaea 'Trail Blazer' กับ Nymphaea 'Mr. Martin E. Randig' และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2528


วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และภวพล ศุภนันทนานนท์. (2561), บัว Waterlilies & Lotuses. กรุงเทพมหานคร: บ้านและสวน.
ภูมิพัฒน์ พรรณรินทร์ :- http://bhumipat12.blogspot.com/2017/09/5.html


 
N. 'Ply'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Ply' TD ImG O Slearmlarp Wasuwat DO De Medium pink, slightly mottled pads Pa OA AP Wasuwat P Growing Ornamental Waterlilies VNP 110 PD 1982 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information


http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/pl-py-q.htm