v       "แม่พลอย"v      

แม่พลอย เป็นอุบลชาติล้มลุก (บัวสาย) บานกลางคืน คุณสมพล จันทรจุลเจิม ได้มาจากบัวธรรมชาติที่ นครนายก
เผยแพร่ครั้งแรกเรียก "พลอยแดง" ปี พ.ศ. 2523 และเปลี่ยนเป็น "แม่พลอย" ปี 2526

http://www.bpk.ac.th/Sentimental/Academicaffairs/bron_01.htm
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี