นางกวักฟ้า   Nang Kwak Fah (Blue)


          N. ‘Nangkwag Fah’ is originator by Mr. Pairat Songpanich, produces a peculiar flower shape compared to other waterlilies. Not only can it hybridize well within the tropical group, but it also hybridizes readily with N. ‘Supranee Pink’, and N. ‘Miss Siam’. N. ‘Supranee Pink’ and N. ‘Miss Siam’ are sister lines, coming from the same pod parent. [ 1 ]

            ใน พ.ศ. 2551-2554 อ.ไพรัตน์ ทรงพาริช ได้ผสมพันธุ์ข้ามสกุลย่อย โดยใช้บัวสายเขตอบอุ่นพันธุ์เพอรี่ส์ไฟรโอปอล (N. ‘Perry’s Fire Opal’) ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแม่และใช้บัวสายเขตร้อนพันธุ์นางกวักฟ้าของไทยเป็นต้นพ่อ ได้ลูกผสมรหัส P.393-2 ที่มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นของบัวสายเขตอบอุ่น โดยกลีบดอกมี 2 สีคือส่วนปลายกลีบดอกมีสีม่วง โคนกลีบดอก มีสีขาว สีดอกของบัวลูกผสมมีสีม่วง ถือได้ว่าเป็น “สีใหม่” ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในบัวสายเขตอบอุ่น นําไปตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลเพี่อพิสูจน์ความเป็นลูกผสม ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถยืนยันได้ว่า P.393-2 เป็นลูกผสมของแม่-พ่อชุดดังกล่าว
            เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และในโอกาสที่ พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” (Mother of Biodiversity Conservation) จากรัฐบาลไทยในปีพ.ศ. 2553 ที่สมัชชาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทางสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามให้บัวลูกผสม พันธุ์ใหม่ซึ่งนายไพรัตน์ ทรงพานิช ได้ทําการผสมพันธุ์บัวขึ้นมาใหม่ มีลักษณะงดงามแตกต่างจากพันธุ์อื่น ๆ และได้ทําการทดลองจนมีลักษณะคงที่ โดยทางราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อบัวว่า “ควีนสิริกิติ์บัว “ควีนสิริกิติ์” ซึ่งมี N. Perry’s Fire Opal เป็นแม่ และ N. ‘Nangkwag Fah’ เป็นพ่อ 
N. 'Nang Kwak Blue''
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Nang Kwak Blue' TD ImG O (Thailand) DO De Blue, green pads Pa OA AP P Island Exotics Price List VNP PD 2003 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information


https://iwgs.org/wp-content/uploads/2011-WGJ_Vol_26-1-Low_Res.pdf
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/n.htm

> Gallery || Back