v       "ฉลองขวัญ"   หรือ     King of siam       v      

บัวฉลองขวัญ เป็นอุบลชาติล้มลุก บานกลางวัน หรือบัวผัน ผลิตโดย อาจารย์ชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่บ้านฉลองขวัญ ฉะเชิงเทรา
ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2542 เป็นลูกผสมระหว่าง ลาภประเสริฐ กับ COLORATA

ไม่ว่าจะเป็น "ชัยพล ธรรมสุวรรณ" ซึ่งเป็นผู้เพาะพันธุ์ ดอก บัวฉลองขวัญ หรือ คิง ออฟ สยาม เป็นบัวสกุล บัวผัน สีม่วงน้ำเงิน ดอกมีกลีบซ้อนกันมาก และไร้เกสรเพศผู้
เกิดจากการนำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ ผสมกับทองสุก เมื่อปี 2542 แล้วนำไปปลูกในต่างประเทศ ทำให้ ได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "คิง ออฟ สยาม" ฉลองขวัญ

            บัวฉลองขวัญ N. 'Kwamongkol' จัดอยู่ในประเภทบัวผัน หากกล่าวถึงบัวผันซึ่งมีความหลากหลายในด้านสีสันสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอม บางพันธุ์มีดอกซ้อนมาก ก้านแข็ง เหมาะนำมาเป็นไม้ดอกปักแจกัน เช่น บัวฉลองขวัญ บัวพันธุ์ฉลองขวัญเป็นบัวที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนหรือหัว ซึ่งเหง้าบัวสามารถผลิตหัวหรือหน่อเล็กๆ ได้ จึงท้ำให้ 1 กอที่ปลูกไว้ อาจจะมีบัวมากกว่า 1 กอ หากมีมากกวาา 1 กอ ให้แยกกอใดกอหนึ่งออก ถ้าไม่แยกจะทำให้ดอกบัวมีขนาดเล็กลง [รายงานผลการวิจัย, 2556]
            บัวสายเขตร้อนพันธุ์พื้นเมือง คือพันธุ์บัวฉลองขวัญจะไม่พบการขยายพันธุ์แบบ viviparous แต่สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ ซึ่งลักษณะการติดเมล็ดและการขยายพันธุ์แบบ viviparous (ลักษณะการขยายพันธุ์แบบ พิเศษ) ช่วยให้การเพิ่มจำนวนต้นกล้าใหม่ได้ดีกว่าการแตกหัว ลักษณะของขอบใบจักมนและก้านใบไม่มีขนจะเป็นลักษณะเฉพาะของบัวสายเขตร้อนทุกพันธุ์จะแสดงออกเหมือนกัน สีของก้านใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวยกเว้นพันธุ์บัวฉลองขวัญ มีการซ้อนทับกันของฐานใบ ลักษณะสีของกลีบดอกพันธุ์บัวฉลองขวัญ กลีบดอกสีขาว มีทรงดอกแบบถ้วยและจำนวนกลีบดอกไม่ซ้อน ดังนั้น บัวสายเขตร้อนที่มีลักษณะให้เมล็ดและขยายพันธุ์แบบ viviparous ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป เช่น พันธุ์บัวฉลองขวัญ [รัตนากร กฤษณชาญดี, 2559]


ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea 'Chalongkwan'

ชื่อสามัญ Chalongkwan

ชื่อไทย ฉลองขวัญ

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ปีที่ผลิต พ.ศ. 2541

ประวัติ เป็นบัวผันลูกผสมระหว่าง Colorataกับ ลาภประเสริฐ ในปี 2541 โดยนำชื่อของคุณป้ามาตั้งชื่อบัวพันธุ์นี้ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น King of siam เพื่อเป็นชื่อทางการค้า เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543

ใบ
ลักษณะใบอ่อน รูปไข่ หน้าใบสีเขียว มีประเล็กน้อย หลังใบสีเขียว มีแถบรูปหอกบริเวณแนวแกนใบ
ลักษณะใบแก่ รูปไข่ หน้าใบและหลังใบสีเช่นเดียวกับใบอ่อน แตาแถบรูปหอกสีเข้มขึ้น
                    ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบเปิดบางส่วน
ขนาดใบ ใบมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร [รายงานผลการวิจัย, 2556]

ดอก ลักษณะดอกตูม ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว สีเขียวอ่อน


ลักษณะดอกบาน สีกลีบดอก สีม่วงน้้าเงิน


เกสร อับเรณูสีเหลือง (แทบไม่มีอับเรณู) ก้านอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง


เกสร อับเรณูสีแดง ก้านอับเรณูสีแดง เกสรเพศเมียสีเหลือง


ทรงกลีบดอก เรียวยาว


ทรงดอกบาน แผ่ครึ่งวงกลมถึงค่อนวงกลม


กลีบดอก ซ้อนมากพิเศษ


ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร


การให้ดอก ดอกดก ทยอยออกตามกัน บานอยูํ 3 วัน


กลิ่น กลิ่นหอมอ่อน ๆ


ช่วงบาน บานกลางวัน

เวลา
เวลา 7.00 น.-17.00 น.

ก้าน

ลักษณะก้านใบ สีเขียวอ่อน ไม่มีขน


ลักษณะก้านดอก สีเขียวอ่อน ไม่มีขน

วิธีปลูก

1. การปลูกในสระหรือบ่อ ระดับน้ำ 0.50 – 1.00 เมตร
2. การปลูกในกระถาง สามารถปลูกในกระถางที่มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 30 เซนติเมตร

การพักตัวของบัว ไม่พักตัว

ความกว้างของผิวน้ำ ปานกลางถึงกว้างมาก

แสง รับแสงแดดเต็มที่

การขยายพันธุ์ ด้วยต้นอ่อนหรือหัว


http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/day_bloomer_galleries/king_of_siam.html


 
N. 'Chalong Kwan'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Chalong Kwan' TD O (Thailand) DO De Double deep purple, green pads Pa OA AP P Island Exotics Price List VNP PD 2003 SCN Correctly 'King of Siam' 
N. 'King of Siam'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'King of Siam' TD ImG O DO 2001 De Double deep purple Pa OA AP P Pond Keeper VNP Jan/Feb.10 PD 2002 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information

http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/ch-cy.htm
The George Safford Torrey Herbarium (CONN)
Name : Nymphaea 'Chalong Kwan'
Name status : synonym
Other citations : 2002. Island Exotics Price List.
Common name(s) : waterlily
Synonymy : Nymphaea 'King of Siam'