> || Back
อุบลชาติหรือบัวสาย Nymphaea lotus Linn.
ชมพูกรกฎ Chompookorrakot

”บัวไทย
ชมพูกรกฎ Chompookorrakot


                        บัวสกุลอุบลชาติ
(1) เลขที่คำขอ : 002/2559                         วันที่ยื่นค าขอ : 5 มกราคม 2559
(2) ชื่อผู้ขอ : นายอุดม พุ่มไสว
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ชมพูกรกฏ
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :
        เกิดจากการผสมเปิดในธรรมชาติ ของบัวสกุลอุบลชาติที่ปลูกรวมกันได้แก่บัวฝรั่ง บัวเผื่อน-ผัน บัวนางกวัก บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสาย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :
        ปี 2545-2548 ปลูกรวบรวมพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ บัวฝรั่ง บัวผัน- เผื่อน บัวนางกวัก บัวยักษ์ ออสเตรเลีย บัวสาย ในสระปลูกบัวของสวนสองพุ่ม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพบบัวมี ลักษณะคล้ายบัวนางกวัก ดอกสีชมพู กลีบดอกซ้อนหลายชั้น ดอกบานรูปถ้วย ฐานใบเปิดไม่เกิน 45 องศา ปี 2549-2552 นำบัวต้นดังกล่าวไปขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเพื่อดูความสม่ำเสมอ ความคงตัว ของลักษณะ ประจำพันธุ์ และดูว่ามีความใหม่ มีแตกต่างจากพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ หลังจากศึกษาจนแน่ใจว่าบัวพันธุ์ใหม่นี้มี ความสม่ำเสมอ และความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์จึงตั้งชื่อว่า“ชมพูกรกฏ”

        ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ลักษณะของใบ รูปร่างใบแก่รูปกลม สีพื้นใบแก่ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีเขียวปนน้ำตาล เส้นใบนูน ขอบใบ หยักซี่ฟัน ปลายใบแบบที่ 1 ฐานใบเปิดไม่เกิน 45 องศา ปลายฐานใบแหลมเป็นจะงอย ก้านใบ-ก้านดอกสีเขียวและไม่มีขน

ลักษณะดอก ดอกชูเหนือน้ำ รูปร่างดอกตูมรูปไข่ รูปร่างดอกบานรูปถ้วย ดอกไม่มีการเปลี่ยนสี กลีบเลี้ยง รูปไข่ ด้านในและด้านนอกสีเขียว มีจำนวน 8 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปไข่ สีชมพูปลายกลีบแหลม มีกลิ่นหอม จำนวนกลีบดอกเฉลี่ย 224 กลีบ [ประกาศกรมวิชาการเกษร, 2560, หน้า 3

”บัวไทย            อุดม พุ่มไสว ขอจดทะเบียน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จำนวน 62 ชนิดพืช โดยขอจดทะเบียนประเภทกลุ่มพืชไม้ดอกไม้ประดับ Ornamentals ชนิดพืข "บัว" ได้แก่ บัวชมพูกรกฎ Chompookorrakot วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน : 5 มกราคม 2559 วันที่ได้รับความคุ้มครองฯ : 1 มิถุนายน 2560 รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (2546-2560) อันดับ 373. ชมพูกรกฎ 373. Chompookorrakot หน้า 139. [ที่มาจาก รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (2546-2560) เล่ม 1, 2560, หน้า 3]


”บัวไทย

            ที่สวนสองพุ่ม ของนายอุดม พุ่มไสว อายุ 49 ปี และนางกรกฏ พุ่มไสว ภรรยา อยู่ที่บ้านเลขที่ 5/2 ถนนหัวดอน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจดลิขสิทธิ์บัว 3 สายพันธ์ ได้แก่ บัวพันธุ์อุดมบารมี บัวสายพันธุ์ชมพูกรกฏ และ บัวพันธุ์กวักม่วงไสว ซึ่งเป็นบัวสายพันธุ์ใหม่             นายอุดม และภรรยา เปิดเผยว่า ตนและแฟนชื่นชอบการปลูกบัว จึงได้มีการซื้อบัว สะสมมาเรื่อย จนกระทั่งมีความคิดที่จะเพาะพันธุ์บัวเป็นสายพันธุ์เฉพาะของตนเอง โดยใช้เวลาในการทดลองมานานเป็นปี จึงประสบความสำเร็จและได้สายพันธุ์เฉพาะ 7 ชนิด แต่ที่ได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ แล้ว 3 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยบัว พันธุ์อุดมบารมี บัวพันธุ์นี้ มีกลีบดอกสีม่วงอ่อน และเป็นชั้นนับรวมกันกว่า 200 กลีบ บัวสายพันธุ์ชมพูกรกฏ กลีบดอกสีชมพูเข้ม เกสรจะฟูเรียงตัวสวยงาม และ ชนิดที่3 คือ บัวพันธุ์กวักม่วงไสว กลีบดอกสีม่วงเข้ม เป็นชั้นๆ สวยงามเช่นเดียวกัน
            นอกจากนี้ ในปี 2558 ตนเองและภรรยาได้นำพันธุ์บัวที่คิดค้นเพาะพันธุ์เองได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ฯได้ทรงพระกรุณา รับบัวสายพันธุ์ดังกล่าว ไปทรงเพาะเลี้ยงไว้ในวังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มแก่นายอุดมและครอบครัวเป็นอย่างมาก
            ทั้งนี้ บึงบัวที่สวนสองพุ่มยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด บัวสายบานกลางวัน(บัวผัน)ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีอีกด้วย [ที่มา: เกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบุรีเจ๋ง! เพาะพันธุ์บัวสาย 3 พันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ, news.mthai.com]


            เพชรบุรี - เกษตรกรเลี้ยงบัวชาวชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เจ๋ง สามารถเพาะพันธุ์บัวสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จถึง 3 สายพันธุ์ พร้อมเปิดสวนให้ผู้สนใจเข้าชม และศึกษาวิธีการปลูกบัวฟรี
            นายอุดม พุ่มไสว อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/2 ถนนหัวดอน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เจ้าของสวนสองพุ่ม เกษตรกรเลี้ยงบัวหลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถเพาะพันธุ์บัวสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จถึง 3 สายพันธุ์ด้วยกัน
            สำหรับบัวสายพันธุ์ใหม่ที่เพาะได้เป็นบัวสกุลอุบลชาติ โดยชนิดแรกมีชื่อว่า อุดมบารมี ซึ่งกลีบดอกจะมีสีม่วงอ่อน เป็นชั้นมีกว่า 200 กลีบ ชนิดที่ 2 มีชื่อว่า ชมพูกรกฎ มีสีชมพูเข้ม มีกลีบดอกเรียงกันเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม และชนิดที่ 3 มีชื่อว่า กวักม่วงไสว ลักษณะดอกจะมีสีม่วงเข้ม มีกลีบดอกเป็นชั้นๆ สวยงามเช่นเดียวกัน โดยบัวทั้ง 3 ชนิด ได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอุดม พุ่มไสว เปิดเผยว่า ชอบสะสมบัวมานานแล้ว โดยซื้อบัวสายพันธุ์ต่างๆ มาเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่บ้านเพื่อสะสม ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ จากนั้นได้ทดลองผสมสายพันธุ์เองจนได้บัวสายพันธุ์ใหม่ที่มีสีสันสวยงาม โดยเฉพาะกลีบดอก ซึ่งจะมีลักษณะเด่นโดยกลีบของดอกบัวจะเป็นชั้นๆ และมีเยอะมากกว่าบัวสายพันธุ์อื่นที่เคยเห็นทั่วไป โดยทางสวนได้เปิดให้เข้าชม และศึกษาวิธีการปลูกบัวฟรี ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบ และต้องการซื้อก็มีสายพันธุ์บัวจำหน่ายเกือบ 200 สายพันธุ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยสามารถติดต่อขอเข้าชมสวนสองพุ่ม ได้ที่ โทร.08-1981-7165 [ที่มา: ชาวชะอำเจ๋งเพาะบัวสายพันธุ์ใหม่สำเร็จถึง 3 สายพันธุ์, mgronline.com]


> Gallery || Back