บัวสุปราณีพิงค์ (Nymphaea Supanee Pink)


บัวสุปราณีพิงค์ (Nymphaea Supanee Pink)
ชื่อสามัญ : บัวสุปราณีพิงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Supanee Pink’
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
ผู้ค้นพบ : อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ประวัติ : ตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นบัวพันธุ์ใหม่กับสมาคมบัวและไม้น้ำสากล บัวสุปราณีพิงค์เป็นลูกที่เกิดจากการผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างบัวฝรั่งกับบัวผัน มีลูกผสมเพียง ๓ ต้นที่มีลักษณะดีเป็นที่น่าพอใจ จนได้รับการตั้งชื่อและนำไปขอจดทะเบียนพันธุ์บัวกับ International Waterlily and Water Gardening Society หรือสมาคมบัวและไม้น้ำสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นบัวพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ สุปราณีพิงค์ พิงค์ริบบอน และ มิสสยาม

แหล่งที่มาและประวัติ
            ในปีพ.ศ. 2541-2546 อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช ดําเนินการปลูก คัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์บัว ผลจากการดําเนินการ ดังกล่าว ได้บัวลูกผสมชื่อ สุปราณีพิงค์ (Nymphaea ‘Supranee Pink’) และในช่วงดังกล่าวได้นําบัวนางกวักฟ้า (N. ‘Nangkwag Fah’ สกุลย่อย Brachyceras (บัวสายเขตร้อน)) เป็นต้นพ่อ มาผสมกับบัวสุปราณีพิงค์ (สกุลย่อย Nymphaea (บัวสายเขตอบอุ่น)) ซึ่งใช้เป็นต้นแม่ ในปี 2550 ได้ลูกผสมข้ามสกุลย่อย (Intersubgeneric Hybrid) ชื่อ สยามบลูฮาร์ดดี้ (N. ‘Siam Blue Hardy’) ซึ่งเป็นบัวสายเขตอบอุ่นสีน้ําเงินต้นแรกของโลกhttp://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9182
https://www.flickr.com/photos/148253969@N03/40241636011

> Gallery || Back