บัวพิงค์ริบบอน (Nymphaea Pink Ribbon)


บัวพิงค์ริบบอน (Nymphaea Pink Ribbon)
ชื่อสามัญ : บัวพิงค์ริบบอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Pink Ribbon’
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
ผู้ค้นพบ : อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ประวัติ : ตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นบัวพันธุ์ใหม่กับสมาคมบัวและไม้น้ำสากล บัวพิงค์ริบบอนเป็นลูกที่เกิดจากการผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างบัวฝรั่งกับบัวผัน ( ผสมเกสรและคัดเลือกจากบัวฝรั่งพันธุ์ Mayla Perry fire opal ) มีลูกผสมเพียง ๓ ต้นที่มีลักษณะดีเป็นที่น่าพอใจ จนได้รับการตั้งชื่อและนำไปขอจดทะเบียนพันธุ์บัวกับ International Waterlily and Water Gardening Society หรือสมาคมบัวและไม้น้ำสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นบัวพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่สุปราณีพิงค์ พิงค์ริบบอน และ มิสสยาม


H ImG O Pairat Songpanich DO 2003 De Clear bright pink, green pads Registration Pa ‘Mayla’ x ‘Perry’s Fire Opal’ OA AP P WGI Checklist of Nymphaea Names VNP PD 2006 SCN Cover story of WGI ONLINE Journal 1.3http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/hardy_galleries/pink_ribbon.html
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/ph-pi.htm
http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9182
https://www.flickr.com/photos/148253969@N03/40241636011