> || Back
บัวขาบ, บัวนิล (Nymphaea 'Kharp, Niln')


ดอกบัวขาบ ดอกจะมีสีฟ้าคราม

สกุล : สกุลนิมเฟียร์ (En:Nymphaea) หรือ สกุลบัวสาย
ชื่อไทย : บัวขาบ, บัวนิล
ชื่อสามัญ : Water lily
วงศ์ : NYMPHAEACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea nouchali var.cyanea

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้น้ำพวกบัวสาย มีเหง้าอยู่ที่โคลนเลน มีใบและดอกลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ดอกเปลี่ยนสีได้ มีหลายสี สีคราม ฟ้าอ่อน ม่วง เหลือง ขาว
เมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร ความยาวของก้านดอกขึ้นอยู่กับระดับของน้ำ ก้านดอกสามารถนำมารับประทานได้


คำอธิบาย (Description) : ดอกมีสีม่วง ไม้ดอกหอม มีเหง้าอยู่ที่โคลนเลน มีใบและดอกลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ดอกเปลี่ยนสีได้ มีหลายสี
สีคราม ฟ้าอ่อน ม่วง เหลือง ขาว ดอกบัวเผื่อน มีกลีบดอกสีขาว ปลายกลีบดอกเป็นสีครามอ่อน แล้วเผื่อนเป็นสีขาวหรือเป็นสีชมพูเมื่อใกล้โรย
ดอกบัวผัน ดอกเป็นสีชมพู ดอกบัวนิล ดอกจะเป็นสีม่วงเข้ม ดอกบัวขาบ ดอกจะมีสีฟ้าคราม

ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี แต่ดกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ดอกบานนาน 3 วัน วันแรกและวันที่สองบานเวลาสายๆ และหุบเวลาเย็น
วันที่สามบานเวลาสายๆ แล้วโรยเวลาบ่าย ส่งกลิ่นหอมในช่วงสายๆ


ดอกบัวนิล ดอกจะเป็นสีม่วงเข้ม


ดอกบัวผัน ดอกเป็นสีชมพู

บัวขาบ ('Bua Khap'; mauve-colored waterlily) เป็นอุบลชาติ ชนิด Nymphaea nouchali var.cyanea (Hooker f.& Thomson) Almeida ใบรูปรี ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่น ฐานใบเว้าลึก ขนาด 20-30 ซม. ดอกชูเหนือน้ำเล็กน้อย สีม่วงขาบหรือสีขาบ ขนาด 15-20 ซม. ดอกบานกลางวัน มีกลิ่นหอม สีจางลงเมื่อบานหลายๆ วัน มีชื่อพื้นเมืองว่า "ป้าน-ดำ" "ป้านสังก๋อน" ส่วนชื่อทางกวีคือ "นิลุบล" "นิโลบล" "นิโลตบล" (ศัพท์บัว, 2550, หน้า 5)


https://medthai.com/บัวผัน-บัวเผื่อน/
https://sites.google.com/site/myfaveriteflowers333/dxkbaw-phan

> Gallery || Back